04 เมษายน 2566

ตัวอย่าง สคริป หาเสียงเลือกตั้ง

เรียกง่าย ใช้คล่อง
ซื่อสัตย์ สะอาด โปร่งใส จริงใจรับใช้ชุมชน

ขอโอกาสเป็นตัวแทน ทำหน้าทีประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์กรอิสระ
และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน

ขอเป็นตัวแทนในการดำเนินการ

เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าไปเป็นตัวแทนของเรา

จริงใจในการทำงานเพื่อพัฒนาส่วนรวม

คบง่าย ใช้คล่อง ประสานงาน
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส

 
กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่าน
วันที่ 14 พฤษภาคมนี้ โปรดเลือกนาย  พรรค .........
เบอร์ .......... เบอร์........เบอร์...........
 

คิดใหญ่ ทำเป็น พร้อมพาประเทศไทยพ้นความยากจน คนจนไม่จนอีกต่อไป
ทุกครอบครัว มีรายได้ไม่น้อยกว่า 2 หมื่นบาท ต่อเดือน

กระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ใช้จ่ายผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอล 
ให้คนไทยอายุ 16 ปี ขึนไป จับจ่ายใช้สอยในรัศมี 4 กม.
ยกเลิกเกณฑ์ทหาร เปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจ 

 เป็นรัฐบาล ลดทันที ค่าน้ำมัน ค่าแก๊ส ค่าไฟ 
ยกระดับ 30 บาท บัตรประชาชนบัตรเดียว รักษาทั่วไทย

นโยบายดีๆ ใครก็พูดได้ แต่พรรคที่ทำได้ และทำเป็น.........

โปรดเลือก .........
เบอร์ .......... เบอร์........เบอร์...........

เลือกให้ขาด เลือกแบบไม่ต้องเกรงใจใคร เลือกให้แลนสไลด์ 

 .........
เบอร์ .......... เบอร์........เบอร์........... 

ดนตรี