16 กรกฎาคม 2554

ตัวอย่าง สคริป หาเสียงเลือกตั้ง

เรียกง่าย ใช้คล่อง
ซื่อสัตย์ สะอาด โปร่งใส จริงใจรับใช้ชุมชน

ขอโอกาสเป็นตัวแทน ทำหน้าทีประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์กรอิสระ
และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน

ขอเป็นตัวแทนในการดำเนินการ

เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าไปเป็นตัวแทนของเรา

จริงใจในการทำงานเพื่อพัฒนาส่วนรวม

คบง่าย ใช้คล่อง ประสานงาน
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส