20 ตุลาคม 2557

กรณีพบเห็นสถานีวิทยุผิดระเบียบ illegal radio station thailand