20 พฤศจิกายน 2552

สรุปแบบประเมินผลการรับรู้ด้านการประกันภัยของประชาชนจากสื่อวิทยุ สปภ จ.ศรีสะเกษ | knowledge insurance radio sisaket

สรุปแบบประเมินผลการรับรู้ด้านการประกันภัยของประชาชนจากสื่อวิทยุ สปภ จ.ศรีสะเกษ

ข้อมูลส่วนบุคคล

1. ผู้กรอกแบบสอบถาม จำนวน  49  คน

2. อายุเฉลี่ย 30.5 ปี

3. อาชีพ
O เกษตรกรจำนวน  3 คน
O ค้าขายจำนวน  2 คน
O พนักงานบริษัทจำนวน  8 คน
O ข้าราชการจำนวน  6 คน
O รับจ้างทั่วไปจำนวน  6 คน
O อื่นๆจำนวน  23 คน


ข้อมูลการรับฟังสื่อวิทยุ

4. เวลาที่รับฟัง
□ ช่วง 05.00 – 09.00 น. จำนวน  10 คน
□ ช่วง 09.00 – 12.00 น.จำนวน 22 คน
□ ช่วง 12.00 – 15.00 น. จำนวน  17 คน
□  ช่วง 15.00 – 18.00 น.จำนวน 14 คน
□ ช่วง 18.00 – 22.00 น. จำนวน  25 คน
□  อื่นๆ จำนวน  3 คน

5. สถานีวิทยุที่รับฟัง
□ สวท. 100.25 Mhz จำนวน 14คน
□ อสมท 95 MHzจำนวน 29คน
□ จส. 6 AM 1458 Khz จำนวน 9คน
□ คูเมืองหนองยาง 88 MHzจำนวน 0คน
□ ศรีนครลำดวน 88.7 Mhzจำนวน 5คน
□ ราชภัฎ 91 MHzจำนวน 10คน
□ พรหมพิมาน 94 Mhzจำนวน 17คน
□ พันทา 99 MHzจำนวน 33คน
□ไอซ์ สเตชั่น  101.7 Mhzจำนวน 27คน
□ 102.9 MHzจำนวน 1คน
□ บิวตี้ FM 106 MHzจำนวน 11คน
□ อื่นๆ จำนวน 3คน

6. ความพึงพอใจในข้อมูลจากสื่อ
- พอใจจำนวน 34คน
- ไม่พอใจจำนวน10คน

7. ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่
- ต้องการ จำนวน 31คน
- ไม่ต้องการจำนวน14คน

8. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

•ขณะนี้ สนง.ประกันภัยจังหวัดให้ความรู้ และเข้าถึงประชาชนมากขึ้น ดีกว่าแต่ก่อนมาก อยากให้ยกตัวอย่างผู้ที่มีปัญหาประกันภัยที่เกิดขึ้นจริง มาพูดคุย หรือบอกวิธีแก้ไข เพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้น
•อยากให้แนะนำวิธีการประกันภัยในช่วงเบรกโฆษณาเพิ่มเิติม จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ไม่เคยรู้จะได้รับรู้ถึงตรงนี้
•อยากรู้ สิทธิประโยชน์จากการประกันภัย ได้อะไรบ้างทำแบบสอบถามประมาณปี 2550

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น