20 พฤศจิกายน 2552

วิทยุชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ


ข้อมูลวิทยุชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
แผ่นที่ 1

ที่

ชื่อ/สถานที่ตั้ง
การส่งกระจายเสียง
กลุ่ม/ชุมชนที่ดำเนินการ
การดำเนินการ
ประเภทรายการ (ร้อยละ)
ความถี่/กำลังส่ง
ห้องส่ง
ประธานกรรมการ
บริหาร
ผู้จัดรายการ
วัน/เวลาออกอากาศ
ที่มาของงบประมาณ
ข่าว/ความรู้
บันเทิง
โฆษณา
หมายเหตุ

อำเภอเมือง


1
จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนอำนาจเจริญ
F.M.88.00 MHz 
กำลังส่ง 30 วัตต์
เสาสูง 63 เมตร

263/1 ซอยอรุณพิชิต
ต.บุ่ง  .เมือง
จ.อำนาจเจริญ 37000
นายสมศักดิ์  จรลี
0-4545-1373
0-1877-5169
กรรมการชุมชน
ประชาชน
พระภิกษุ
ทุกวัน
05.00-24.00 .
    อำนาจธุรกิจ
       บันเทิง
30
50
20
ออกอากาศ
1 .. 2547
นายสมศักดิ์  จรลี
26 .. 2548
2
วิทยุชุมชนเมือง
FM.89.00 MHZ
กำลังส่ง  30 วัตต์
เสาสูง  50 เมตร
452-454   ต. บุ่ง   อ. เมือง
จ. อำนาจเจริญ
นายคัมภีร์   ฉายแสง
0-6264-3222
ทั่วไป
ทุกวัน
-
50
40
10
ออกอากาศ
1 มีนาคม 2549
3
จวช.สมาคมกู้ภัยจังหวัดอำนาจเจริญ
FM.89.25 MHZ
กำลังส่ง 30วัตต์
เสาสูง 30 เมตร
จวช.สมาคมกู้ภัยจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 200/4   .ชยางกูร ม.9 .บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
นายสุรพงษ์  ตั้งสกุล
0-4545-2677
08-9844-1394
กรรมการ/เลขานุการ
ทุกวัน
24 ชม.
400,000.-
50
30
20
ออกอากาศ
1  ..48
4
พระพุทธศาสนา
FM.89.75 MHZ
กำลังส่ง  30 วัตต์
เสาสูง  50 เมตร
วัดเทพมงคล  อ.เมือง
จ. อำนาจเจริญ
นายสมนึก  มีทอง
045-451362
ทั่วไป
ทุกวัน
05.00-22.00
-
50
40
10
ออกอากาศ
มกราคม  2549
5
วิทยุชุมชน ต.นาผือ
บ้านโคกกอก ต.นาผือ
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
F.M. 90.50 MHz
กำลังส่ง 40 วัตต์
เสาสูง 40  เมตร
โครงการศูนย์สาธิตการตลาด    ต.นาผือ
นายเพียร   
                  ละทาลุน
08-3465-4268
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน,เยาวชน, องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ
ทุกวัน
05.00-17.00 .
กองทุน SIF
100,000.- บาท
80
20
-
ออกอากาศ
12 กรกฎาคม 2545
6
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนเมืองบุ่ง
F.M. 93.0 MHz
กำลังส่ง 80 วัตต์
เสาสูง 60 เมตร
208 หมู่ 3 บ้านบุ่ง ต.บุ่ง
อ.เมือง  .อำนาจเจริญ
37000
นายนราศักดิ์
                วงค์จันทร์
0-6649-8746
0-4551-1747
ชุมชนตำบลบุ่ง
ทุกวัน
05.00-24.00 .
ส่วนตัว
400,000.- บาท
40
50
10
ออกอากาศ
25 เมษายน 2548
7
สถานีวิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา
FM.94.00 MHZ
กำลังส่ง  30 วัตต์
เสาสูง  30 เมตร
56 หมู่ 6  บ้านคำสมบูรณ์
ต. โนนหนามแท่ง อ. เมือง
จ. อำนาจเจริญ
นายสมพร  บุตตะ
08-7262-6687

ทั่วไป
     ทุกวัน
05.00-24.00 น.

-
70
20
10
ออกอากาศ
1 กันยายน 2550
ที่

ชื่อ/สถานที่ตั้ง
การส่งกระจายเสียง
กลุ่ม/ชุมชนที่ดำเนินการ
การดำเนินการ
ประเภทรายการ (ร้อยละ)
ความถี่/กำลังส่ง
ห้องส่ง
ประธานกรรมการ
บริหาร
ผู้จัดรายการ
วัน/เวลาออกอากาศ
ที่มาของงบประมาณ
ข่าว/ความรู้
บันเทิง
โฆษณา
หมายเหตุ
8
สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ
F.M. 94.50 MHz
กำลังส่ง 40 วัตต์
เสาสูง  60 เมตร
เลขที่ 65 หมู่ 20
 .บุ่ง อ.เมือง
จ.อำนาจเจริญ
นายเสวียน
          โสมอินทร์
0-4527-0456
0-4551-1456
ชมรมสภากาแฟ
จ.อำนาจเจริญ
ทุกวัน
05.00-24.00 .
สมาชิกชมรม           สภากาแฟ
250,000.- บาท
40
40
20
ออกอากาศ
1 มิถุนายน 2547
9
สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน
F.M.96.75 MHz 
กำลังส่ง 30 วัตต์
เสาสูง 30 เมตร
99 .20 .บุ่ง
อ.เมือง
จ.อำนาจเจริญ
นายนิติพัฒน์
                ทวีมารัตน์
08-5908-2767
0-4551-1766
กลุ่มบุคคล
ทุกวัน
05.00-24.00 .
      การรวมทุน
70
20
10
นายคาน  ผิวแก้ว
27 .. 2547
10
จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุเพื่อการ
ศึกษาโรงเรียนอำนาจเจริญ
FM.98.00 MHZ
กำลังส่ง  30 วัตต์
เสาสูง  30 เมตร
อาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
โรงเรียนอำนาจเจริญ
26 ม.13 ต. บุ่ง อ.เมือง
นายอำนาจ 
               จันทรเสนา
08-1879-9924
ครู - นักเรียน
05.30-21.00 น.
ทุกวัน
200,000.-
70
30
-
ออกอากาศ
9 ธ.ค.48
11
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
วิทยุชุมชนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
F.M.99.75 MHz  
กำลังส่ง30 วัตต์
เสาสูง  30 เมตร
อาคารหอประชุมที่ว่าการ
ต. บุ่ง   อ. เมือง 
จ. อำนาจเจริญ  37000

นางสาวปานทอง
                     กอแก้ว
08-1600-5778
กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
ทุกวัน
08.30-18.00 .
อบจ.อำนาจเจริญ
300,000
60
40
10
ออกอากาศ
ต.ค.. 2548
12
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนบุ่งประเสริฐ
F.M. 101.25 MHz
กำลังส่ง 30 วัตต์
เสาสูง  30  เมตร
388 ซอยถิ่นลุมพุก                       .อรุณประเสริฐ  หมู่ที่  1     .บุ่ง  .เมือง                                 .อำนาจเจริญ
นายอภิชาติ
                 แสงสว่าง
0-4545-1775
08-1977-1244
กรรมการชุมชน
ทุกวัน
05.00-24.00 .
ชุมชนบุ่งพัฒนาและชุมชน                บุ่งประเสริฐ
70
25
5
ออกอากาศ
15 ธันวาคม 2547

13
สถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้                  สู่ชุมชน 
F.M. 102.50 MHz
กำลังส่ง  40 วัตต์
เสาสูง 30 เมตร
ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน จ.อำนาจเจริญ
129 หมู่ 5 .บุ่ง อ.เมือง
จ.อำนาจเจริญ
นายอิทธิพล
            กาญจนพิมล
0-4545-2731
08-1660-0646
สมาชิกสมาคมสื่อมวลชน, ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน
ทุกวัน
05.00-24.00 .
สมาคมสือมวลชน จ.อำนาจเจริญ
100,000.- บาท
40
40
20
ออกอากาศ
6 มีนาคม 2547
14
วิทยุชุมชนทุ่งสว่างวัฒนธรรม

FM.103.75 MHZ
กำลังส่ง  30 วัตต์
เสาสูง  50 เมตร
168-169   ถ. อรุณประเสริฐ
ต.บุ่ง อ. เมือง จ.อำนาจเจริญ
นายชิราวุธ  แก้วชิน
08-6649-8881
ทั่วไป

ทุกวัน

-

50

50

-

ออกอากาศ
เมษายน  2549

ที่

ชื่อ/สถานที่ตั้ง
การส่งกระจายเสียง
กลุ่ม/ชุมชนที่ดำเนินการ
การดำเนินการ
ประเภทรายการ (ร้อยละ)
ความถี่/กำลังส่ง
ห้องส่ง
ประธานกรรมการ
บริหาร
ผู้จัดรายการ
วัน/เวลาออกอากาศ
ที่มาของงบประมาณ
ข่าว/ความรู้
บันเทิง
โฆษณา
หมายเหตุ
15
สถานีวิทยุชุมชนมิ่งมงคลเหนือ
F.M. 104.25  MHz
กำลังส่ง 30 วัตต์
เสาสูง  60  เมตร

391 หมู่ 12 .บุ่ง
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ด.ต.ปรีชา
             บุญพาทำ
0-4527-0771
กรรมการชุมชน
ทุกวัน
05.00-24.00 .
การรวมทุน
60
20
20
 -
16
สถานีวิทยุชุมชนลุ่มน้ำโขงมีเดีย  เรดิโอ
FM.104.75 MHZ
กำลังส่ง  30 วัตต์
เสาสูง  30 เมตร
99 หมู่ 4 บ้านโพศิลา
ตำบลโนนโพธิ์   อ. เมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ

นายณชัย  สันตะวงศ์
08-4409-2848

ทั่วไป
ทุกวัน
05.00-24.00
-
60
20
20
ออกอากาศ
15 พฤษภาคม 2550
17
สถานีวิทยุชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์
F.M. 106.25  MHz         
กำลังส่ง  30  วัตต์
เสาสูง  48  เมตร
304 . 3 บ้านดอนหวาย    .บุ่ง  .เมือง                                .อำนาจเจริญ
นายคมศร 
                   เจียรกุล
0-4545-1600
08-6258-6462
กรรมการชุมชน
ทุกวัน
05.00-24.00 .
รวบรวมจากคณะกรรมการชุมชนและ                  ผู้ที่สนใจ
70
25
5
       ออกอากาศ
23 พฤศจิกายน 2547

18
สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค อำนาจเจริญ
F.M.107.30 MHz
กำลังส่ง 30 วัตต์
เสาสูง 30 เมตร
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
ถนนชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

นายพิสิษฐ์
                   เนาวรังสี
0-4551-1987
ครู-อาจารย์
นักเรียน-นักศึกษา
หน่วยงานราชการ
ทุกวัน
07.00-22.00 .
ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
50
50
-
ออกอากาศ
27 ..48
19
สถานีวิทยุชุมชน แฮมเรดิโอ
FM.107.50 MHZ
กำลังส่ง  30 วัตต์
เสาสูง    50 เมตร         

14/1  หมู่ 19 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาเจริญ  37000

นายสุริยะ
               เหมือนชาติ
0-4527-1001
ทั่วไป
ทุกวัน
05.00-24.00 .
400,000.-
50
40
10
ออกอกาศ

20
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนเมืองพัฒนา
F.M.108.00 MHz
กำลังส่ง  30 วัตต์
เสาสูง  24  เมตร
อาคารไซเบอร์เทค  ชั้น 2  เลขที่ 167 – 169                           . ชยางกูร  .บุ่ง  .เมือง                              .อำนาจเจริญ
นายณรงค์วิทย์    
                    ขันติวารี
0-4551-9111
สมาชิกสโมสร            โรตารี่
ทุกวัน
05.00-24.00 .
สมาชิกสโมสร           โรตารี่
70
20
10
ออกอากาศ
28 พฤศจิกายน 2547
นายคัมภีร์  ฉายาแสง
20 ธันวาคม 2547
ที่

ชื่อ/สถานที่ตั้ง
การส่งกระจายเสียง
กลุ่ม/ชุมชนที่ดำเนินการ
การดำเนินการ
ประเภทรายการ (ร้อยละ)
ความถี่/กำลังส่ง
ห้องส่ง
ประธานกรรมการ
บริหาร
ผู้จัดรายการ
วัน/เวลาออกอากาศ
ที่มาของงบประมาณ
ข่าว/ความรู้
บันเทิง
โฆษณา
หมายเหตุ

อำเภอลืออำนาจ


21
สถานีวิทยุชุมชน
คนนอกโรงเรียน
FM.92.00 MHZ
กำลังส่ง 30  วัตต์
เสาสูง    30 เมตร         

บ้านอำนาจ  ตำบลอำนาจ
อำเภอลืออำนาจ
จังหวัดอำนาจเจริญ

นายนายวิทูร  หาทอง
045-272529
08-1966-6955

ทั่วไป
ทุกวัน
09.00-18.00 .

-
50
50
-
ออกอากาศ
9 ตุลาคม 2549
22
วิทยุชุมชนเสมาพันปี บ้านเปือย ต.เปือย  .ลืออำนาจ
จ.อำนาจเจริญ  37000
F.M. 99.00 MHz
กำลังส่ง 40 วัตต์
เสาสูง 40  เมตร
สถานีอนามัยหลังเดิม
ต.เปือยหัวดง
นายทองหล่อ
              บุญหลง
0-4527-2169
กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, เยาวชน, องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ
ทุกวัน
05.00-22.00 .
กองทุน SIF
100,000.- บาท
60
40
-
ออกอากาศ
22 สิงหาคม 2545

อำเภอปทุมราชวงศา


23
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน  คลื่นมหาชน                คนปทุมราช
F.M. 97.0 MHz
 กำลังส่ง  30  วัตต์
เสาสูง  30 เมตร
46 .อรุณประเสริฐ หมู่ที่ 2  .คำโพน  .ปทุมราชวงศา             . อำนาจเจริญ
นายสุทัย  ส่งศรี
0-4551-7092
08-3366-5971

นายสถานี
ทุกวัน
05.00-24.00 .
ชุมชนตำบล              คำโพน
70
25
5
ออกอากาศ
20 กันยายน 2547
24
สถานีวิทยุชุมชนหลักเมือง
ปทุมราชวงศา
F.M. 97.50 MHz
กำลังส่ง 50 วัตต์
เสาสูง 60 เมตร
327 หมู่ 1 .นาหว้า
อ.ปทุมราชวงศา
จ.อำนาจเจริญ 37110

นายสวาด 
                   โพธิชัย
0-4551-1965
ชุมุชนตำบล
นาหว้า
ทุกวัน
05.00-22.00 .
ส่วนตัว
400,000.- บาท
60
30
10
ออกอากาศ
1 พฤษภาคม 2548
25
วิทยุชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน อ.ปทุมราชวงศา
F.M. 99.25 MHz
กำลังส่ง 30 วัตต์
เสาสูง 30 เมตร
โรงเรียนปทุมราชวงศา             .ปทุมราชวงศา
จ.อำนาจเจริญ]

นายประเสริฐ
                   รักพรหม
0-4546-5230
ครู-อาจารย์
ส่วนราชการ
สมาชิก อบต.
ทุกวัน
05.00-20.30 .
เทศบาลปทุมราชวงศา และ อบต.
100,000.- บาท
80
20
-
ออกอากาศ
18 กุมภาพันธ์ 2547

อำเภอชานุมาน   


26
สถานีวิทยุชุมชนชานุมาน
F.M. 104.50 MHz
กำลังส่ง  30  วัตต์
เสาสูง  30  เมตร
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม  อ.ชานุมาน    .อำนาจฯ37210
ร.ต.ต. ทรงศิลป์                 
                      พิกุล
0-4546-6054

ประชาชน/อบต./เทศบาลตำบล/ชุมชน/สมาคม

ทุกวัน
05.00-20.30 .
ชุมชนชานุมาน     5 ตำบล
84
1%
-
ออกอากาศ
28 กรกฎาคม 2547


ที่

ชื่อ/สถานที่ตั้ง
การส่งกระจายเสียง
กลุ่ม/ชุมชนที่ดำเนินการ
การดำเนินการ
ประเภทรายการ (ร้อยละ)
ความถี่/กำลังส่ง
ห้องส่ง
ประธานกรรมการ
บริหาร
ผู้จัดรายการ
วัน/เวลาออกอากาศ
ที่มาของงบประมาณ
ข่าว/ความรู้
บันเทิง
โฆษณา
หมายเหตุ

อำเภอหัวตะพาน


27
สถานีวิทยุชุมชนหัวตะพาน
F.M. 92.25   MHz      
กำลังส่ง  30  วัตต์
เสาสูง  30  เมตร
115 .10 .หนองแก้ว
อ. หัวตะพาน
จ. อำนาจเจริญ 37240

นายอดิศํกดิ์
                     ศิริแสง
0-4546-9465
08-1876-6852
กลุ่มบุคคล
ทุกวัน
05.00-24.00 .
การรวมทุน
70
20
10
      ออกอากาศ
7 มีนาคม 2547
28
สถานีวิทยุชุมชนโอเคเรดิโอ
FM.92.75 MHZ
กำลังส่ง 30วัตต์
เสาสูง 39 เมตร
114/1 หมู่ 7 บ้านรัตนวารี
ต. รัตนวารี  อ. หัวตะพาน
จ. อำนาจเจริญ
นายกิตติพงศ์
                  ศรีมงคล
08-9721-6349
        
        ทั่วไป
ทุกวัน
05.00-24.00 น.

-
30
50
20
ออกอากาศ
7 กรกฎาคม 2550

อำเภอเสนางฯ


29
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยุชุมชน
นาไร่ใหญ่สัมพันธ์
F.M.88.75 MHz
กำลังส่ง 30 วัตต์
เสาสูง 60 เมตร

82 .15 .นาไร่ใหญ่
ต.เสนางฯ อ.เสนางฯ
จ.อำนาจเจริญ 37290
นายสมประสงค์
                   ดวงเนตร
0-4546-1333
08-9210-9484
กลุ่มบุคคล
ทุกวัน
06.00-24.00 .
        ส่วนตัว
      300.000.-
60
30
10
ออกอากาศ
5 มี.. 2548

อำเภอพนา


30
สถานีวิทยุเทพนิมิตมงคลชุมชนพนา
F.M.98.25 MHz
กำลังส่ง 30 วัตต์
เสาสูง 50 เมตร
157 หมู่ 2 ต. พนา
 อ. พนา   .อำนาจเจริญ


นางไกรศรี
              บุญพิพัฒน์
086-8794251

กรรมการชุมชน

ทุกวัน


      รวมทุน
30
50
20
ออกอากาศ
27 ..491 ความคิดเห็น: