26 เมษายน 2553

หลักสูตร เจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียงรุ่นพิเศษ 57 | Radio Program Officer Traning

ณ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนืแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2553
รวม 5 วันไม่เว้นวันหยุด

เอกสารที่ใช้สมัคร
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 2 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป (พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่าย)

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
- ราคานี้รวม ค่าเอกสารในการอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบรกกาแฟ 2 มื้อ/วัน
- เสื้อสมาคม 1 ตัว
- ทำเนียบรุ่น 1 เล่ม

สิ่งที่ท่านจะได้รับ เมื่อผ่านการอบรม
- ใบประกาศนียบัตร
- บัตรเจ้าหน้าที่รายการ
- บัตรสมาชิกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พหลโยธิน ซอย 7 (อาคารหน้ากรมสรรพากร) พญาไทย กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-278-5665 , 02-278-5669
Fax : 02-278-5664
Email : boat@windowslive.com
http://boat2008.spaces.live.com

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป